Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, že sú povinní udržiavať svoje poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú správnym orgánom, dopustí sa podľa § 25 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy priestupku (fyzická osoba) alebo podľa § 26 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy správneho deliktu  (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ), pričom môže uložiť pokutu za priestupok fyzickej osobe až do výšky 330 eur a právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy od 166 eur do 33 200 eur. 

 

Zaburinenie pozemkov v okrese Rimavská Sobota - upozornenie


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;