Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský zivot Aktuality
  SK | HU  

Projekt Komunitné centrum Širkovce

Obec Širkovce od novembra 2007 realizuje projekt komunitné centrum podporený zo zdrojov ESF ,ktorého cieľom je posilnenie sociálnej inklúzie miestnych znevýhodnených skupín.

Od novembra 2007 je Obec Širkovce zapojená do projektu Európskeho sociálneho fondu
cieľom, ktorého je posilnenie sociálnej inklúzie a rovností príležitostí na trhu práce.
Do projektu je zapojených 150 občanov obce, rozdelených do skupín podľa zamerania aktivít.
V priebehu mesiaca november a december sa vytvorili vhodné priestory pre záujmové skupiny. Na zariadenie a prevádzkovanie týchto priestorov sa čerpá z poskytnutých finančných prostriedkov fondu. Vďaka týmto finančným prostriedkom obec získala kvalitné a kultúrne zariadené priestory na podujatia a aktivity komunity a ostatných občanov zapojených do projektu.
Od januára 2008 koordinátori projektu realizujú jednotlivé projekty pre cieľové skupiny. Projekty sú zamerané na pravidelné vzdelávanie , osvetovú a motivačnú činnosť skupiny, čím sa posilňuje ich sebavedomie , záujem o vlastné etnikum , udržiavanie tradícií, zvyklostí a kultúrne dedičstvo. Zároveň sa posilňuje sociálne cítenie a vzdelanostná úroveň etnika.
Tieto podujatia a aktivity sa budú realizovať priebežne v celom roka 2008.
Jednotlivé aktivity sú zosúladené tak , aby skupiny získali čo najviac zručností a vedomostí,
Ktoré budú môcť premietnuť do svojich každodenných činností.
Prioritou projektu je rast zamestnanosti v najohrozenejšej skupine obyvateľstva, osvetová a vzdelávacia práca a zvýšenie flexibility pracovne schopnej skupiny rómskej menšiny.

logo_esf.png


image002.jpgVerzia 4.0a; © CSX 2017;