Informácie pre koncových užívateľov

Zverejňujeme informácie z zmysle všeobecného povolenia na poskytovanie sietí a služieb, ktoré v čl. IV bod. 2 ods. 1 uvádza pre podniky poskytovateľov sietí a služieb povinnosti.


1. Identifikačné údaje podniku


Obchodné meno: Gemernet s.r.o.

Sídlo: Rimavská Seč č. 312, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45 858 306 , IČ DPH: 202 311 5138

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka číslo: 18999/S

Obchodné meno: Regiotel Gemer, s.r.o.

Sídlo: Rimavská Seč č. 312, 980 42 Rimavská Seč

IČO: 45858322 , IČ DPH: 2023115083

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 19002/S

Obchodné meno: Regiotel Rimava

Sídlo: Májova 3120., 98042 Rimavská Seč

IČO: 46 601 651 , IČ DPH: 202 350 23 82

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 21932/S


Obchodné meno: G-net s.r.o

Sídlo: Sídlisko Rimava 1060/5., 97901 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 0 5,DIČ DPH: 2022740951

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 15866/S

Obchodné meno: OZ Rozvoj Južného Gemera

Sídlo: Májova č302., 98042 Rimavská Seč

IČO: 45 019 126,DIČ DPH: 202254168

Spoločnosť je zapísaná: Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-309 36 č. OŽP – Z / 2008/00614-2, č živ. registra 650 - 126822. Rozsah ponúkaných služieb

Gemernet s.r.o., Regiotel Gemer s.r.o., Regiotel Rimava,G-net s.r.o,OZ Rozvoj Južného Gemera, poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:

1. - Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

2. - Sprostredkovanie služby digitálnej televízie RegioTV s.r.o. a Filleck s.r.o.

3. - Sprostredkovanie služby VoIP3. Štandardné zmluvné podmienky

3.1

Štandardné zmluvné podmienky Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Všeobecné podmienky pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke

3.2

Štandardné zmluvné podmienky Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania služby Digitálna televízia RegioTV sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Všeobecné podmienky pre službu RegioTV sa nachádzajú tu


Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Gemernet s.r.o., Regiotel Gemer s.r.o., Regiotel Rimava,G-net s.r.o,OZ Rozvoj Južného Gemera a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:

Sprostredkovania prístupu do siete Internet : Služby a ceny

Sprostredkovanie služby digitálnej televízie RegioTV.: Cenník RegioTV

5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Druhy ponúkaných servisných služieb sú uvedené v cenníkoch

7. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach

8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

9. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb

Podnik ma dostatocnu kapacitu siete , a preto nemusi uplatnovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky zdôvodu predchádzať , aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

Viac informácie TU

10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Gemernet s.r.o., Regiotel Gemer s.r.o., Regiotel Rimava,G-net s.r.o,OZ Rozvoj Južného Gemera ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Gemernet s.r.o., Regiotel Gemer s.r.o., Regiotel Rimava,G-net s.r.o,OZ Rozvoj Južného Gemera ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

12. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

Gemernet s.r.o., Regiotel Gemer s.r.o., Regiotel Rimava,G-net s.r.o,OZ Rozvoj Južného Gemera nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

13. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v „Cenníku" ktorý je na uvedenom odkaze Služby a ceny

Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje

14. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje Gemernet s.r.o., Regiotel Gemer s.r.o., Regiotel Rimava, G-net s.r.o, OZ Rozvoj Južného Gemera politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

15. Informácie bez poplatku

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú pre zákazníkov k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakty

16. Informácie o bezplatnom prístupe k programových službám

V rámci služby digitálna televízia RegioTV, ktorú poskytuje spoločnosť RegioTV s.r.o. Košice má RegioTV s.r.o bezplatný prístup k programovým službám vysielateľa zriadeným v zmysle zákona.

gemernet