O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

V Ý Z V A na predloženie ponuky

Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska ( ODDIEL STAVEBNÉ PRÁCE ) ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“)


Obec Neporadza

Verzia 4.0a; © CSX 2017;