O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko

na území obce HUBOVO

Sídlo zariadenia: HUBOVO

okr. Rimavská Sobota

Prevádzkovateľ: OBEC HUBOVO
IČO: 00 65 00 13
Číslo telefónu: 047/ 55 88 120
Fax: 047/ 55 88 120
Vyhotovené dňa: 18.12.2006
Miesto: Hubovo
Dňa: 16.03.2007

Pečiatka: Starosta obce:

Schválené: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

Sama Tomášika 14

97901 Rimavská Sobota

Dňa: 23.03.2007
Pečiatka:
Podpis:


Všeobecné ustanovenia:

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hubovo upravuje rozsah činnosti a služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti /náštevníkov pohrebiska a cenník služieb v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska a koncesnú listinu vlastní Eva Gallovicsová, zamestnankyňa Mesta Tornaľa.

Základné údaje o pohrebisku:

Pohrebisko sa nachádza na parc. č.833/2 na severo-východnej časti katastrálneho územia obce Hubovo. Pozemok patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku -cirkevný zbor Hubovo.

Zásobovanie vodou je riešené z verejného vodovodu.

Na odpad je vyčlenený priestor, kde sa nachádza kontajner.

Rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku:

Obec Hubovo ako prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje nasledovné služby:

správu údržbu pohrebiska , správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávku vody, výkopové práce súvisiace s pochovávaním a pochovávanie.

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska:

Obec, ako prevádzkovateľ pohrebiska:

 • umožňuje pochovávanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené

· listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu

· ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trstnom konaní.

· prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska viesť evidenciu pohrebiska – viď príloha č. 1

 • zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

 • písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bola nájomné zaplatené, dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklým na pohrebisku,

· ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto posudku následne upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.

Povinnosti nájomcu pri údržbe o hrobového miesta

 • Nájomca je povinný udržovať prenajaté miesta v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto inak neopravuje.

 • Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správca pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.

· Osoba starajúca sa o prenajaté miesto, ktorá nemá možnosť sa v dostatočnej miere postarať o poriadok v okolí hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať vykonávanie týchto prác podnikateľskému, resp, inému subjektu.

 • Je zakázané odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou nádoby na vodu,

 • Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé zdoby je správca pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť aj sám. Užívateľ hrobového miesta sa môže so správcom pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní prenajaté miesta.

 • Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,

 • Odpad z hrobového miesta, nájomca je povinný uložiť do zbernej nádoby na to určenej,

 • Je zakázané:

- odhadzovať odpadky mimo zberných nádob nato určených

- vodiť psov na pohrebisko, robiť hluk na pohrebisku,

- neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta

Ostatné práva a povinnosti určené prevádzkovateľom

 • právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta,

 • nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy, kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa,

 • na vybudovanie akékoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu) na pohrebisku je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľ pohrebiska

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska.

 • Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť psov

 • Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.

Prístup pohrebiska pre verejnosť

Pohrebisko je prístupné verejnosti denne od 8,00 – 20,00 hod

Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

 • deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb

 • vstup na pohrebisko alebo jeho časť môže prevádzkovateľ dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku , v čase vykonávania exhumácie

· vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba na vyhradených komunikáciách a to:

- na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu,

- na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta

- na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov

Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a uložením do hrobu za úhradu prevedie prevádzkovateľ pohrebiska prostredníctvom osôb na to určených alebo ponecháva sa možnosť, ako bolo doposiaľ v obci zvykom, že výkopové práce súvisiace s uložením do hrobu prevedú príbuzní zosnulého. Pokiaľ uvedené práce budú vykonávať príbuzní je obstarávateľ pohrebu povinní toto oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska. Prevádzkovateľ poverí zodpovednú osobu, ktorá prevedie dohľad nad prevedenými prácami.

Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za prevádzkovanie pohrebiska:

· upresní miesto, kde sa môže vyhĺbiť hrob

· poučí občanov, ktorí sa podujali na vyhĺbenie a zasypanie hrobu o základných zásadách vyplývajúcich z tohto prevádzkového poriadku

Osoby vykonávajúce výkopové práce dbajú predovšetkým na šetrenie okolia

· plastovou plachtou prikrývajú okolité hroby

· vyhotovujú z dosiek zábrany proti zosypávaniu sa vykopanej zeminy naspäť do hrobu

Pred pochovaním je rakva s ľudskými pozostatkami dovezená do areálu pohrebiska autom pohrebnej služby.

· Rakva je pred spustením do hrobu umiestnená nad hrobom pomocou dvoch drevených hranolov.

· Rakva s ľudským pozostatkami sa ukladá do hrobu pomocou dvoch konopných lán, ktoré obsluhujú 4 osoby, po nadvihnutí rakvy lanami osoba na to určený hranoly odstráni.

· Rakva uložená do hrobu sa zasypáva skyprenou zeminou v takej výške, aby vznikol násyp, spravidla sa použije všetka vykopaná zemina.

· Zasypávanie vykonávajú osoby, ktoré robili výkopové práce.

 • Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

· Konečnú úpravu hrobu vykonávajú po usadení zeminy a jeho prepadnutí príbuzní zosnulej osoby.

· Na pohrebisku sú dodržiavané nasledovné hodnoty pre hrob na ukladanie ľudských pozostatkov:

· hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov je 220 cm,

· hĺbka pre dieťa mladšie ako 10 rokov je stanovená na 160 cm.

· vzdialenosť medzi jednotlivými hrobmi je od 30 do 40 cm.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s hĺbením hrobových jám vo vzťahu k výške spodnej vody a ku skutočnosti, že nedochádza k zamokreniu dna, je zrejmé, že jej hladina je hlboko pod úrovňou stanovených hodnôt.

Hrobka

V prípade, že sa rodina rozhodne vybudovať hrobku, určujeme nasledovné zásady:

· oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska zámer vystavať hrobku a prevziať povolenie na výkon prác

 • do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Exhumácia

Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

 • orgánov činných v trestnom konaní,

 • obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

 • posudok úradu v prípade úmrtia na infekčnú chorobu

 • list o prehliadke mŕtveho a Štatistické hlásenie o úmrtí. Nájomnú zmluvu prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.

Práce a všetky náležitosti spojené s prevedením exhumácie zabezpečuje ten, kto o ňu požiadal. Žiadateľ znáša i všetky vzniknuté náklady spojené s exhumáciou.

Práce na pohrebisku:

Vykonávať výkopové práce, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

· uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 – 40 cm široké predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke

 • pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná, na zriadenie hrobov, hrobiek a urnových hrobov je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska

 • po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál

 • bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny

 • bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vyviesť z pohrebiska častí náhrobkov a pod.

Tlecia doba

Dĺžka tlecej doby na pohrebisku v obci Hubovo je stanovená na 10 rokov .

 • Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať najmenej 10 rokov

 • Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1,2 m

 • Údaje o naposledy pochovaných ľudských pozostatkoch sú uvedené v evidencii pohrebiska

Plán miest na pochovávanie – viď príloha č. 2

Spôsob nakladanie s odpadkami

Pri činnostiach na pohrebisku vzniká nasledovný odpad:

 • prebytočná zemina, burina a tráva, kamene, odpad zo stromov, kríkov, suché vence odpad z kahanov a svietidiel,

 • nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta do zberných nádob na to určených na pohrebisku

 • prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... (napr. firmy Brantner Rimavská Sobota)

Cenník

Výška poplatkov za jednotlivé úkony:

Trvalý prenájom: je bez poplatku

Výška ročného nájomného za jedno hrobové miesto - 0 .-Sk

Kopanie hrobu

Kopanie hrobu pre občanov s trvalým pobytom v obci vrátane uloženia truhly a zasypania hrobu zabezpečí obec za poplatok - v lete 600.- Sk, v zime 1200.- Sk

Kopanie hrobu pre občanov, ktorý nemajú trvalý pobyt v obci vrátane uloženia truhly a zasypania hrobu zabezpečí obec za poplatok v lete 1500.- Sk, v zime 2000.- Sk

Vykonávanie dohľadu.

Pokiaľ výkopové práce súvisiace s pochovávaním prevedú pozostalí zosnulého, čo umožňuje prevádzkový poriadok pohrebiska, obec prostredníctvom poverenej osoby prevedie nad prácami u občanov s trvalým pobytom v obci bezodplatný dohľad.

Občania, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt za prevedenie dohľadu zaplatia poplatok 100.- Sk správcovi pohrebiska.

Zákaz pochovávania

 • Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.

 • Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať verejnosť.

Zrušenie pohrebiska

 • Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

· Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.

Osobitné ustanovenia

1/ Za dodržiavanie poriadku na pohrebiskách zodpovedá správca pohrebiska, ktorý sa postará o to, aby tento Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Hubovo bol umiestnený – vyvesený na verejne prístupnom a vhodnom mieste.

2/ Ďalšie podrobnosti o prevádzkovaní pohrebísk, ktoré neupravuje tento prevádzkový poriadok, upravuje zákon č. 470/200Z Z.z. o pohrebníctve.....

Kontrola prevádzkového poriadku a sankcie

1/ Porušovanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona, trestá sa podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

2/ Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú orgány obce (správca pohrebiska, starosta, poslanci, obecný kontrolór, orgány verejného zdravotníctva a iné splnomocnené orgány).

Záverečné ustanovenia

1/ Neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku tvoria Prílohy č. 1,2.

2/ Správca pohrebiska vyvesí tento prevádzkový poriadok na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste pohrebiska.
starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;