O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Projekty

Os č.: 3
Opatrenie č.: 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
Kód opatrenia: 322
Kód projektu: 341ZV0901023
Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hubovo
Miesto realizácie projektu: Hubovo, okres Rimavská Sobota

 

V mesiaci jún 2009 bola odovzdaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy opatrenia 3.4. podopatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2010. Žiadosť bola odovzdaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru vo Zvolene s potrebnými prílohami a projektovou dokumentáciou.

Pre obec Hubovo bolo v roku 2009 hodnotiacou komisiou schválené finančné prostriedky. Táto správa nás všetkých veľmi potešila, nakoľko sme do toho vložili veľký kus práce s očakávaním, že náš projekt bude aj úspešný. Tento projekt je vlastne prvý, ktorý obec realizuje z prostriedkov Európskej únie. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola podpísaná v novembri 2009 vo výške 56 372,14 eur.

 V apríli  2010 sme sa aj pustili do realizácie prác. Dodávateľom je firma STRABAG s.r.o. prevádzková jednotka LUČENEC . Predpokladané ukončenie prác je naplánované na jún 2010 v závislosti od počasia a financovania.
Veríme, že táto podpora a následná rekonštrukcia prispeje ku kultúrnejšiemu a kvalitnejšiemu životu našich občanov.

- pred odovzdaní staveniska

- realizácia projektu

- asfaltovanie

- po prevzatí staveniska

starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;