O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Úradná tabuľa

 Zásady, preverovania a evidovania podnetov

Rokovací poriadok OZ

Štatút obce 

Komunitný plán soc. služieb obce Hubovo na obd. 2018-2022

Smernica o verejnom obstarávaní 1/2016 

Zásady vybavovania sťažností a petícií 

 

VZN :

VZN č. 1/2022  o úhrade za základné sociálne poradenstvo poskytované obcou

VZN č. 2/2021 vyvesené dňa 3.5.2021

Návrh VZN č. 2/2021 vyvesené dňa 6.4.2021, zvesené dňa 24.4.2021

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016

VZN o znížení/ oslobodení od poplatkoch

VZN o podmienkach držania psov v obci Hubovo

VZN o poskytnutí finančných prostriedkov na soc. účely 

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 1-2016 o nakl. s TKO a DSO na území obce Hubovo

VZN Dodatok 2-2015 TKO a DSO

VZN 1-2013 o miestnych daniach a popl. 

 

 

PHSR obce :Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hubovo

PHSR obce na roky 2014-2020 

 PHSR obce na roky 2021 - 2027

PHSR mikroregiónu : Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja " Mikroregión pri     Slanej

Kronika


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;