O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Úradná tabuľa

 Prístavba ovčína

 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - ŽP

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia

sprístupnenie informácií

 

 Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu doplneného a opraveného dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota

 

                                Predaj obecného majetku 

 

Predaj obecného majetku  

 

 

                        Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

                                           Informácie pre voliča 

Zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 

Informácie pre voliča - v slovenskom jazyku 

Informácie pre voliča - v maďarskom jazyku 

Oznámenie o určení volebnej miestnosti a volebného okrsku pre Voľby do NR SR 

Oznámenie - Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu 

 

 

                                  Vyhlásenie voľby HK - Hubovo 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

 

                 Návrh rozpočtu Obce Hubovo na roky 2024 - 2026 

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026 

 

                Návrh rozpočtu Obce Hubovo na roky 2023 - 2025 

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 

 

  Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 - 2027 s výhľadom do roku 2030 

Oznámenie o strategickom dokumente " Program rozvoja mesta Tornaľa 2023-2027 s výhľadom do roku 2030 " 

Program rozvoja mesta Tornaľa 2023 - 2027 s výhľadom do roku 2030 

 

                                 REFERENDUM 2023 


Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení Referenda 

Referendum - Informácia pre voliča 

Referendum - Választási tájekoztató 

Oznámenie - Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 

Oznámenie o určení volebnej miestnosti a volebného okrsku pre Referendum 2023 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou z cudziny 

- Žiadosť o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu  

- Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia

 

          VOĹBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĹBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

Výsledky volieb poslancov do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce 2022 

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BBSK 2022 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti 

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.október 2022 

Oznámenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí  2022 

Oznámenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 

Počet obyvateľov - zverejnenie počtu obyvateľov obce HUBOVO 

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí 

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - Voľby do orgánov

samosprávnych krajov 

                            Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

Vyhlásenie voľby HK - Hubovo 

 

                                           ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2022 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Hubovo 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 

 

               Návrh Dodatku č. 1/2023 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh Dodatku č. 1/2023 k VZN č.1/2020 

 

                                           ZMLUVY A DODATKY 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

247/2022-5 

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 92 19 01 

 

                 NÁVRH A SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022 

Návrh Záverečný účet Obce Hubovo za rok 2022 

 

                 NÁVRH A SCHVÁLENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021  

 Záverečný účet Obce Hubovo za rok 2021

 Návrh Záverečný účet Obce Hubovo za rok 2021

                                NÁVRH A SCHVÁLENIE ROZPOČTU 2022 - 2024 

 Schválený rozpočet na roky 2022-2024 

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024

 

                                          ZMLUVY A DODATKY 2021

 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 92 19 01

 Dohoda č.21/31/010/37 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov + dodatok č.1 k zmluve 1strana

 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov 2 strana

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3814 Hubovo

Mapa navrhovaného územia SKUEV3814 

 

                                                  VZN 2021 

 VZN č.3/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby

 

 

 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Rozšírenie farmy na chov oviec - AGROTERRA Hubovo - Oznámenie o začatí správneho konania a predloženie Oznámenia o zmene navrhovanej č i n n o s t i

 Kompletná dokumentácia  o "Rozšírenie farmy na chov oviec - AGROTERRA Hubovo" je umiestnená na nahliadnutie na obecnom úrade v obci Hubovo.

 

Zmluvy 2020

ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 474/2021-10

ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 474/2021-10

 VZN 1/2021 o znečisťovaní ovzdušia

Zmeny a Doplnky č.1 k VZN č.1/2021 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Hubovo

                                           ( návrh )

 

Dohoda č. 20/31/012/139 - UPSVaR Rim. Sobota 


 Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 1/2020

Rozpočet 2020-2022 - Návrh

 Rozpočet na 2018 - 2020


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;