Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Aktivity v obci - kultúra, zábava...

Obec každoročne usporadúva Dni obce v obecnom parku, na ktorý sú pozvaní hostia a účinkujúci zo susedných obcí a zahraničia. Na tento deň sa pripravujú so svojim programom aj deti zo ZŠ a MŠ. V obci sa pravidelne usporadúvajú športové podujatie, na ktorých sa zúčastňujú hostia a športovci zo susedných obcí. Sú to hlavne futbalové a stolnotenisové turnaje.

Už po druhý krát miestny jazdecký dvor usporiadal Dni jazdectva. Na tot podujatie boli pozvaní hostia z Mikroregiónu Palócka vrchovina, z Liptova a z Maďarska. Podujatie spestrili svojim vystúpením deti a žiaci z MŠ a ZŠ.

Miestny pastor reformovanej cirkvi pán Vojtech Pohóczky v priestoroch farskej záhrady vystavuje staré, až sto ročné poľnohospodárske stroje, ktoré chodia obdivova? z okolia, ale i z cudziny znalci a milovníci historických strojov.

Obecný úrad počas vianočných a novoročných sviatkov usporadúva zábavné podujatia pre širokú verejnos?.

Pre milovníkov kníh je k dispozície obecná knižnica.

Každý rok ZŠ a MŠ dva až trikrát usporiada vystúpenie maloletých a školopovinných detí v kultúrnom dome z príležitosti sviatkov (Dedo Mráz, ukončenie školského roka, Dni obce). Miestne organizácie organizujú autobusové zájazdy do okolia pre mladých ale i pre staršiu generáciu obce.

Klub dôchodcov pozývy na prednášky lekárov - špecialistov (urológ, gynekológ, kardiológ) 

V jesennom a zimnom období klub dôchodcov usporadúva výstavy ručných prác, remeselných výrobkov, cukrárenských výrobkov, poľnohospodárskych produktov. Záujem o tieto výstavy  je veľký tak zo strany vystavovateľov ako i širokej verejnosti. Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;